BIT Book (โปรแกรมหนังสือเวียน) 1.0
ทดสอบ : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของรัฐ
เอกสาร : เอกสารประกอบ
ราคา : 2000 บาท
ติดต่อ : natch2005@hotmail.com หรือ 081-618-618-9
     โปรแกรมหนังสือเวียน โปรแกรมเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา php และ javascript และมี MySql เป็นฐานข้อมูล มีความสามารถในการบันทึกและแจกจ่ายข้อมูลหนังสือไปยังแผนกหลายแผนกไม่จำกัด และยังสามารถแสกนรูปของหนังสือได้เช่นเดียวกัน
ความสามารถโดยสังเขป
ผู้ใช้งาน : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้บันทึก 2. ผู้รับหนังสือจำแนกตามแผนกมีหลายแผนก (มีการแจ้งว่ามีการรับหรือไม่รับหนังสือ)
ระบบ : สามารถขึ้นใช้ได้ทั้ง internet และ เครือข่าย Lan
รายงาน : สามารถออกมาเป็น Excel และ Html
ความปลอดภัย : มีระบบล๊อกอิน (มีusername และ password ในการเข้าใช้ระบบ)

username และ password ที่ใช้ในการทดสอบระบบ
ผู้บันทึก
ผู้ดูรายงานและส่งข้อมูล
username : admin
username : user
password : admin
password : user


เมื่อกรอกข้อมูลการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วกรุณาโอนเงินตามราคาโปรแกรมมาที่
กสิกรไทย สาขาบางแค ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 034-2-44740-6 สุธีมนต์ มณีเชวง
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว : แสกนหลักฐานการโอนเงินมาที่ natch2005@hotmail.com
หรือ โทรมาที่ 081-618-618-9

ชื่อผู้สั่งโปรแกรม :
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail ที่ให้ส่งโปรแกรมให้ :
ชื่อโปรแกรม :