BIT Booking Diag(โปรแกรมจองตรวจออนไลน์) 1.0
ทดสอบ : ทีมงานบ้านไอทีดอทคอม
ราคา : 2000 บาท
ติดต่อ : natch2005@hotmail.com หรือ 081-618-618-9
     โปรแกรมจองคิวตรวจออนไลน์ โปรแกรมเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา php และ javascript และมี MySql เป็นฐานข้อมูล มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลการจองตรวจของผู้ป่วยแจ้งมายังโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก และลดระยะเวลาการให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนงานของ โรงพยาบาลยุคใหม่ หรือ 3D นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติมากมาย อาธิเช่น
1. มีระบบการล๊อคอินเข้าสู่ฝั่งผู้ดูแลระบบให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองคิวได้
2. มีแสดงสถานะในการจองตรวจให้ผู้จองสามารถทราบถึงสถานะในการจองว่าได้รับการอนุมัติรึยัง
3. มีระบบกำหนดประเภทผู้ป่วยซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ตามประเภทของแต่ละโรงพยาบาลนั้นๆ
4. มีระบบการใช้งานและรุปแบบที่ใช้งานง่าย
5. มีระบบกำหนดคลินิกว่ามีการเปิดใช้บริการวันไหนบ้างเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยสับสนในการจองในแต่ละวัน
6. มีระบบรายงานที่แสดงการจองแบ่งแยกตามคลินิกเพื่อง่ายต่อการวิเคาะห์ี
7. มีระบบรายงานแสดงคู่มือการใช้งาน และ ตารางการตรวจ เพื่อง่ายต่อการจองคิวตรวจของผู้ป่วย
ความสามารถโดยสังเขป
ผู้ใช้งาน : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้ดูแลระบบการจอง 2.ผู้จองหรือผู้ป่วย
ระบบ : สามารถขึ้นใช้ได้ทั้ง internet และ เครือข่าย Lan
รายงาน : สามารถออกมาเป็น Excel และ Html
ความปลอดภัย : มีระบบล๊อกอิน (มีusername และ password ในการเข้าใช้ระบบในส่วนผู้ดูแลระบบ)
มีระบบตรวจสอบบัตรประชาชนเบื้องต้นเพื่อง่ายต่อการเช็คสิทธิผู้ป่วย


username และ password ที่ใช้ในการทดสอบระบบ
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งานทั่วไป
username : admin
ไม่ระบุ
password : admin
ไม่ระบุ