แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ผู้แจ้งซ่อม  
วันที่ :
เวลา :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานย่อย :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
อุปกรณ์/ความต้องการ :
อาการเสีย :